صفحه اصلي > روابط عمومي > انتشارات موسسه طب انتقال خون > جزوات آموزشی 

 
لینک نام جزوه
شماره 96- آزمایش های تشخیصی در شناسایی بیماری COVID-19 شماره 96- آزمایش های تشخیصی در شناسایی بیماری COVID-19
شماره 95- وضعیت کشورهای مختلف در زمینه پلاسمای هایپرایمیون COVID-19 شماره 95- وضعیت کشورهای مختلف در زمینه پلاسمای هایپرایمیون COVID-19
شماره 94- پاسخ به عالمگیری COVID-19 در سازمان های انتقال خون شماره 94- پاسخ به عالمگیری COVID-19 در سازمان های انتقال خون
شماره 93- مدیریت بحران در انتقال خون شماره 93- مدیریت بحران در انتقال خون
شماره 92- اقدام اصلاحی و پیشگیرانه شماره 92- اقدام اصلاحی و پیشگیرانه
شماره 91- اصول ده گانه بهینه تولید یا GMP شماره 91- اصول ده گانه بهینه تولید یا GMP
شماره 90- جایگزین های خون و فرآورده های آن شماره 90- جایگزین های خون و فرآورده های آن
شماره 89- مراقبت از اهداکنندگان خون شماره 89- مراقبت از اهداکنندگان خون
شماره 88- وضعیت سیستم مالی انتقال خون در آمریکا در راستای ذخایر خون پایدار شماره 88- وضعیت سیستم مالی انتقال خون در آمریکا در راستای ذخایر خون پایدار
شماره 87- مدیریت خون بیمار شماره 87- مدیریت خون بیمار
شماره 85- موسسه اطلاعات علمی (ISI) و شاخص های علم سنجی شماره 85- موسسه اطلاعات علمی (ISI) و شاخص های علم سنجی
شماره 84- آلودگی باکتریال خون و فرآورده های خون شماره 84- آلودگی باکتریال خون و فرآورده های خون
شماره 83- بیماری ناشی از (MERS-CoV) کورونا ویروس جدید و انتقال خون شماره 83- بیماری ناشی از (MERS-CoV) کورونا ویروس جدید و انتقال خون
شماره 82- اصول تدوین و نگارش مقاله پژوهشی شماره 82- اصول تدوین و نگارش مقاله پژوهشی
شماره 81- کم خونی و انگل ها شماره 81- کم خونی و انگل ها
شماره 80- آشنایی با اثرات بیولوژیک پرتوهای یونیزه کننده و روش های حفاظت در برابر آنها به انضمام روش های حفاظتی در آزمایشگاه رادیوایمونواسی شماره 80- آشنایی با اثرات بیولوژیک پرتوهای یونیزه کننده و روش های حفاظت در برابر آنها به انضمام روش های حفاظتی در آزمایشگاه رادیوایمونواسی
شماره 78- بررسی خون سازی انسان در مدل های حیوانی شماره 78- بررسی خون سازی انسان در مدل های حیوانی
شماره 77- کاربرد رادیوایزوتوپ در هماتولوژی شماره 77- کاربرد رادیوایزوتوپ در هماتولوژی
شماره 76- افزایش سلامت و کیفیت فرآورده های پلاسمایی با استفاده از روش های کروماتوگرافی شماره 76- افزایش سلامت و کیفیت فرآورده های پلاسمایی با استفاده از روش های کروماتوگرافی
شماره 75- دستورالعمل اجرای کراس مچ الکترونیکی شماره 75- دستورالعمل اجرای کراس مچ الکترونیکی
شماره 74- هموگلوبینوری شبانه حاد شماره 74- هموگلوبینوری شبانه حاد
شماره 73- آشنایی با اصول اولیه سرولوژی اختصاصی شماره 73- آشنایی با اصول اولیه سرولوژی اختصاصی
شماره 72 شماره 72
شماره 71- دستورالعمل برچسب گذاری نمونه ها جهت آزمایش های سازگاری شماره 71- دستورالعمل برچسب گذاری نمونه ها جهت آزمایش های سازگاری
شماره 70- کاربرد تکنیک های پیشرفته آزمایشگاهی در تشخیص تالاسمی و هموگلوبینوپاتی شماره 70- کاربرد تکنیک های پیشرفته آزمایشگاهی در تشخیص تالاسمی و هموگلوبینوپاتی
شماره 69- آشنایی با سیستم HLA شماره 69- آشنایی با سیستم HLA
شماره 68- فیلترها و نقش آن ها در انتقال خون و فرآورده های خونی شماره 68- فیلترها و نقش آن ها در انتقال خون و فرآورده های خونی
شماره 67- آنتی ژن های سازگاری نسجی فرعی شماره 67- آنتی ژن های سازگاری نسجی فرعی
شماره 66- معرفی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2000 شماره 66- معرفی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2000
شماره 65- اریتروسیت و انتقال خون شماره 65- اریتروسیت و انتقال خون
شماره 64- مجموعه سوالات و پاسخ ها بانک خون آمریکا شماره 64- مجموعه سوالات و پاسخ ها بانک خون آمریکا
شماره 63- تاریخچه انجماد، روش ها، نگهداری گلبول های قرمز در سرما و خون های کمیاب شماره 63- تاریخچه انجماد، روش ها، نگهداری گلبول های قرمز در سرما و خون های کمیاب
شماره 62- عفونت های میکروبی و منابع آن در انتقال خون شماره 62- عفونت های میکروبی و منابع آن در انتقال خون
شماره 61- CMV، TTV، HHV8، SEN Virus  و انتقال خون شماره 61- CMV، TTV، HHV8، SEN Virus و انتقال خون
شماره 60- تغییرات گلبول های قرمز طی نگهداری شماره 60- تغییرات گلبول های قرمز طی نگهداری
شماره 59- آشنایی با روش Real Time PCR شماره 59- آشنایی با روش Real Time PCR
شماره 58- جایگاه قانونی و اهمیت نظارت بیمارستانی شماره 58- جایگاه قانونی و اهمیت نظارت بیمارستانی
شماره 57- سلول های بنیادی و کشت سلول های بنیادی خون ساز شماره 57- سلول های بنیادی و کشت سلول های بنیادی خون ساز
شماره 56- تضمین کیفیت در فرآیند نمونه برداری آزمایشگاه تشخیص طبی شماره 56- تضمین کیفیت در فرآیند نمونه برداری آزمایشگاه تشخیص طبی
شماره 55- استفاده از کروماتوگرافی در بهینه سازی فرآورده های بیولوژیک شماره 55- استفاده از کروماتوگرافی در بهینه سازی فرآورده های بیولوژیک
شماره 54- روش های کاهش مصرف خون آلوژن شماره 54- روش های کاهش مصرف خون آلوژن
شماره 53- جنبه های حقوقی پزشکی انتقال خون (3) شماره 53- جنبه های حقوقی پزشکی انتقال خون (3)
شماره 52- کاربرد کامپیوتر در سازمان انتقال خون شماره 52- کاربرد کامپیوتر در سازمان انتقال خون
شماره 51- اثر نگهداری خون بر عملکرد سیستم ایمنی شماره 51- اثر نگهداری خون بر عملکرد سیستم ایمنی
شماره 50- نحوه راه اندازی روش ها و ارسال نمونه های آزمایشگاهی شماره 50- نحوه راه اندازی روش ها و ارسال نمونه های آزمایشگاهی
شماره 49- هموسیستئین و ترومبوز شماره 49- هموسیستئین و ترومبوز
شماره 48- استفاده از ضد انعقادها در آزمایشگاه های تحقیقاتی تشخیصی و ثبات نمونه های خون، پلاسما و سرم شماره 48- استفاده از ضد انعقادها در آزمایشگاه های تحقیقاتی تشخیصی و ثبات نمونه های خون، پلاسما و سرم
شماره 47- نقش قرنطینه به عنوان یکی از فیلترهای مهم ایمنی در صنعت پالایش پلاسما شماره 47- نقش قرنطینه به عنوان یکی از فیلترهای مهم ایمنی در صنعت پالایش پلاسما
شماره 46- اصول صحیح تولید در انتقال خون فرانسه شماره 46- اصول صحیح تولید در انتقال خون فرانسه
شماره 45- اهدای مستمر و روش های جمع آوری خون در اتحادیه اروپا شماره 45- اهدای مستمر و روش های جمع آوری خون در اتحادیه اروپا
شماره 44- جایگزین های خون شماره 44- جایگزین های خون
شماره 43- مطالعه ای اجمالی به منظور نمایش آلودگی باکتریایی در فرآورده های سلولی خون شماره 43- مطالعه ای اجمالی به منظور نمایش آلودگی باکتریایی در فرآورده های سلولی خون
شماره 42- فرآیند کاهش لکوسیت فرآورده های خونی شماره 42- فرآیند کاهش لکوسیت فرآورده های خونی
شماره 41- ویروس نیل غربی و انتقال خون شماره 41- ویروس نیل غربی و انتقال خون
شماره 40- مروری بر وضعیت فناوری روش های تکثیر اسید نوکلئیک و ارزیابی قدرت روش های ویروس زدایی در تضمین سلامت فرآورده های پلاسمایی شماره 40- مروری بر وضعیت فناوری روش های تکثیر اسید نوکلئیک و ارزیابی قدرت روش های ویروس زدایی در تضمین سلامت فرآورده های پلاسمایی
شماره 39- پلی سایتمی و اریتروسیتوز شماره 39- پلی سایتمی و اریتروسیتوز
شماره 38- آشنایی مختصر با هموکروماتوز شماره 38- آشنایی مختصر با هموکروماتوز
شماره 37- NAT و کاربرد آن در انتقال خون شماره 37- NAT و کاربرد آن در انتقال خون
شماره 36- سلامت فاکتورهای متراکم حرارت دیده شماره 36- سلامت فاکتورهای متراکم حرارت دیده
شماره 35- جنبه های حقوقی پزشکی انتقال خون شماره 35- جنبه های حقوقی پزشکی انتقال خون
شماره 34- ارزش آموزش در ارتقاء با نگرشی بر آموزش پزشکی شماره 34- ارزش آموزش در ارتقاء با نگرشی بر آموزش پزشکی
شماره 33- تازه ترین اصول صحیح تولید شماره 33- تازه ترین اصول صحیح تولید
شماره 32- مدیریت انتقال خون در بلایا شماره 32- مدیریت انتقال خون در بلایا
شماره 31- پلاکت و انتقال خون شماره 31- پلاکت و انتقال خون
شماره 30- آشنایی با سارس شماره 30- آشنایی با سارس
شماره 29- نظر کارشناسی در زمینه ایمنی فرآورده های انسانی در رابطه با TSE و بیماری های مشابه شماره 29- نظر کارشناسی در زمینه ایمنی فرآورده های انسانی در رابطه با TSE و بیماری های مشابه
شماره 28- هپاتیت G و انتقال خون شماره 28- هپاتیت G و انتقال خون
شماره 27- ضرورت تجویز ترکیبات آهن به اهداکنندگان خانم شماره 27- ضرورت تجویز ترکیبات آهن به اهداکنندگان خانم
شماره 26- پاروویروس B19 انسانی و انتقال خون شماره 26- پاروویروس B19 انسانی و انتقال خون
شماره 25- راهنمای رفع خطا در الیزا شماره 25- راهنمای رفع خطا در الیزا
شماره 24- اصول صحیح تولید موردنظر کنوانسیون بازرسی فرآورده های دارویی برای تشکیلات انتقال خون شماره 24- اصول صحیح تولید موردنظر کنوانسیون بازرسی فرآورده های دارویی برای تشکیلات انتقال خون
شماره 23- انتقال خون و HTLV- I/II شماره 23- انتقال خون و HTLV- I/II
شماره 22- تشخیص آزمایشگاهی سیفیلیس شماره 22- تشخیص آزمایشگاهی سیفیلیس
شماره 21- خون سالم و فن آوری بالینی و استراتژی 2003- 2000 شماره 21- خون سالم و فن آوری بالینی و استراتژی 2003- 2000
شماره 20- آشنایی مختصر با روش های اهدای خون اتولوگ و مستقیم شماره 20- آشنایی مختصر با روش های اهدای خون اتولوگ و مستقیم
شماره 19- مجموعه قوانین اتحادیه اروپا در ارتباط با تدوین استانداردهای مربوط به کیفیت و سلامت خون شماره 19- مجموعه قوانین اتحادیه اروپا در ارتباط با تدوین استانداردهای مربوط به کیفیت و سلامت خون
شماره 18- پریون و انتقال خون شماره 18- پریون و انتقال خون
شماره 17- مالاریا و انتقال خون شماره 17- مالاریا و انتقال خون
شماره 16- کمیته های انتقال خون بیمارستانی شماره 16- کمیته های انتقال خون بیمارستانی
شماره 15- اقدامات انجام شده جهت کاهش خطر ابتلا به آلودگی و عفونت حاصل از مصرف خون و فرآورده های خونی در کانادا شماره 15- اقدامات انجام شده جهت کاهش خطر ابتلا به آلودگی و عفونت حاصل از مصرف خون و فرآورده های خونی در کانادا
شماره 14- Look Back در انتقال خون شماره 14- Look Back در انتقال خون
شماره 13- مراقبت از خون شماره 13- مراقبت از خون
شماره 12- خطر ایدز در فاکتورهای کنسانتره شماره 12- خطر ایدز در فاکتورهای کنسانتره
شماره 11- گزارشی از واکنش و عملکرد سیستم بهداشتی درمانی کشور آمریکا با پدیده ایدز شماره 11- گزارشی از واکنش و عملکرد سیستم بهداشتی درمانی کشور آمریکا با پدیده ایدز
شماره 10- در جستجوی خودکفایی در پالایش پلاسما و تهیه فرآورده های خونی شماره 10- در جستجوی خودکفایی در پالایش پلاسما و تهیه فرآورده های خونی
شماره 9- گزارشی از عملکرد انتقال خون انگلستان شماره 9- گزارشی از عملکرد انتقال خون انگلستان
شماره 8- موضوع ایدز و خون در آلمان شماره 8- موضوع ایدز و خون در آلمان
شماره 7- سیفلیس و اهداکنندگان خون شماره 7- سیفلیس و اهداکنندگان خون
شماره 6- روش های تعیین گروه بندی خون (Rh, ABO) شماره 6- روش های تعیین گروه بندی خون (Rh, ABO)
شماره 5- گزارشی از تشکیلات انتقال خون در کانادا شماره 5- گزارشی از تشکیلات انتقال خون در کانادا
شماره 4- سلامتی خون استراتژی منطقه آفریقا شماره 4- سلامتی خون استراتژی منطقه آفریقا
شماره 3- کاربرد صحیح فرآورده های خون شماره 3- کاربرد صحیح فرآورده های خون
شماره 2- مقدمه ای بر ISBT 128 شماره 2- مقدمه ای بر ISBT 128
شماره 1- مقدمه ای بر سیستم بارکد شماره 1- مقدمه ای بر سیستم بارکد