شناسنامه خدمت سوالات متداول فرم پرسش اطلاعات تماس

هدف سازمانهای انتقال خون، تهیه و توزیع خون کافی و عاری از عفونت برای بیماران می باشد؛ بطوری که فرآورده بدون ریسک و یا حداقل ریسک را با استفاده مناسب از امکانات موجود برای بیمار فراهم آورند. جمع آوری خون بایستی در شرایط بهداشتی و با استفاده از وسایل استریل و یک بار مصرف صورت گرفته و آزمایشات لازم برای کاهش خطر عفونتهای منتقله از طریق خون با دقت تمام روی آن انجام گیرد.

شناسه خدمت: 16041583000

ارائه دهنده خدمت : نام دستگاه اجرایی: سازمان انتقال خون ایران |||| نام دستگاه مادر: وزارت بهداشت و درمان

نوع خدمت : خدمت به شهروندان          

نوع مخاطبین :  بیماران و کارمندان بانک خون بیمارستانی   

ماهیت خدمت: اجرایی

سطح خدمت : ملی

نحوه آغاز خدمت : تقاضای گیرنده خدمت                  

مدارک لازم برای انجام خدمت : درخواست بانک خون بیمارستانی

قوانین و مقررات بالادستی : SOP های انتقال خون SOP  های بیمارستانی

آمار تعداد خدمت گیرندگان: -

متوسط  زمان ارائه خدمت: 1 الی 24 ساعت

تواتر: -

نحوه دسترسی به خدمت:

 

درخواست خدمت

پیگیری خدمت

دریافت نتیجه

مکان

ادارات کل انتقال خون

ادارات کل انتقال خون

ادارات کل انتقال خون

زمان

بصورت شبانه روزی

بصورت شبانه روزی

بصورت شبانه روزی

نحوه

غیر الکترونیکی

غیر الکترونیکی

غیر الکترونیکی

 

مسئول انجام خدمت: 

1) دکترشهین شریفی مدیر کل دفتر نظارت فنی و خدمات آزمایشگاهی مرجع 
 
شماره تماس 88601577 ، 82052223                                   Email; nezaratfani@ibto.ir
 
2) دکترفاطمه آقابزرگ معاون نظارت فنی 
 
 شماره تماس 88601595 ، 82052263                                   Email; nezaratfani@ibto.ir
 

تعداد بار مراجعه: حسب نیاز بیمار

هزینه ارائه خدمت: طبق تعرفه

مرحله اطلاع رسانی خدمت : الکترونیکی:اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

مرحله درخواست خدمت : طبق فرم درخواست خون و فراورده های خونی و فرم درخواست خون و فراورده های خونی در موارد اورژانس (راه اندازی روش الکترونیکی درآینده)

مرحله تولید خدمت : غیرالکترونیکی:تهیه خون و فرآورده مورد نیاز درخواستی

مرحله ارائه خدمت : غیرالکترونیکی          

ارتباط خدمت با سایرسامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه : نرم فزار اتوماسیون فنی نگاره (برخط) - نرم افزار تعرفه (برخط)

عناوین فرایندهای خدمت : 1- دریافت و بررسی درخواست خون یا فراورده خونی مورد نیاز 2- آماده سازی موارد درخواستی جهت ارسال به بیمارستان 3- بررسی مستندات موارد درخواستی و تحویل اقلام درخواستی به نماینده بانک خون بیمارستان یا مرکز درمانی