سوالات متداول
 

1) هدف از ارائه این خدمت چیست؟

بازرسی از بانک خون بیمارستانها طبق چک لیست مربوطه جهت دریافت مجوز مصرف خون

2) این خدمت در چه فاصله زمانی تکرار می شود و چه مدت طول می کشد؟

بصورت سالانه انجام می گیرد و متوسط مدت زمان ارایه خدمت   5-4 ساعت است.

3) نحوه آغاز خدمت به چه شکل است؟

با فرا رسیدن زمانی مشخص خدمت ارائه می شود.