1) نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده ها (هموويژلانس) به چه معناست؟

نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده ها (هموويژلانس) به معناي پايش و نظارت بر كل زنجيره انتقال خون از اهداكننده تا دريافت كننده و تجزيه و تحليل داده هاي مرتبط با عوارض ناخواسته انتقال خون و فرآورده هاي آن، به منظور شناسايي علل رخداد عوارض و جلوگيري از وقوع مجدد آنها است. با توجه به اينكه رخداد عارضه در فرايند تزريق خون و فرآورده هـاي خـوني بسيار شايعتر از خطر انتقال عوامل عفوني مي باشد؛ بنابراين، در مسير حفظ سلامت بيمار، جلوگيري از تكرار خطاهاي مشابه و قابل پيشگيري و راه اندازي نظامي منسجم براي گزارش دهي بسيار ضروري به نظر ميرسد.

2) این خدمت به چه گروه هایی ارائه می شود؟

بیمارستان ها و مراکز درمانی

3) چه مدارکی برای ارائه این خدمت مورد نیاز است؟

درخواست مركز درماني متقاضي آموزش