1) بررسی کیسه های خون ارسالی از تولیدکنندگان و شرکت ها توسط کدام مرجع در سازمان انتقال خون صورت می گیرد؟

مدیریت کنترل کیفی ستاد مرکزی

2) نحوه انجام این خدمت به چه شکل است؟

بر اساس نوع نياز سازمان انتقال خون مناقصات كيسه هاي خون برگزار مي گردد. شرايط فني كيسه از نظر نوع استاندارد مربوطه و ساير مستندات بررسي مي گردد. پس از كامل بودن مستندات لازم( ISO ,CE , GMP (نامه جهت ارسال نمونه كيسه تهيه مي گردد. پس از دريافت كيسه ها از نظر كارردي مشخصات برچسب ارزيابي مي گردد. پس از ارزيابي انجام شده نتايج به ادارات ذيريط ارسال مي گردد. 

3) این خدمت به چه گروه هایی ارائه می شود؟

شرکت های تولیدکننده یا واردکننده کیسه های خون