1) مخاطبین این خدمت کدام گروه می باشد؟

آزمایشگاه مرجع سلامت

2) نحوه انجام این خدمت به چه شکل است؟

نامه از اداره تجهيزات و ملزومات پزشكي جهت ارزيابي لوله ارسال مي گردد. مشخصات لوله و ساير مدارك مروطه با نامه ارسالي مطابقت داده مي شود. لوله ها بر اساس نوع كاربري و طبق دستورالعمل هاي مربوطه ارزيابي مي گردد لوله ها از نظر خلا، حجم، مشخصات برچسب، ميزان EDTA ،كميت ژل و ساير افزودني ها بررسي مي گردد پس از بررسي نتايج به اداره ذيربط منعكس مي گردد.

3) نحوه آغاز خدمت به چه شکل است؟ 

با تقاضای گیرنده خدمت و دریافت نمونه (لوله) ارائه این خدمت آغاز می شود.