1) مخاطبین این خدمت کدام گروه می باشد؟

آزمایشگاه مرجع سلامت

2) نحوه انجام این خدمت به چه شکل است؟

طبق درخواست آزمايشگاه هاي مرجع سلامت مبني بر ارزيابي كيت، نامه درخواست ارزيابي كيت ارسال مي گردد. پس از ارزيابي هزينه ملزومات لازم، نامه به آزمايشگاه مرجع سلامت ارسال مي گردد. پس از تاييد هزينه، مبلغ هزينه به اطلاع شركت تامين كننده كيت رسيده و پس از واريز وجه به حساب سازمان انتقال خون نامه مربوطه توسط آزمايشگاه مرجع سلامت به اين سازمان منعكس مي شود. پس از دريافت كيت ها از نظر ويژگي حساسيت با استفاده از نمونه هاي منفي و پانل هاي BBI مثبت مورد ارزيابي قرار ميگيرد. پس از ارزيابي، نتايج به اداره مرجع سلامت ارائه مي گردد. 

3) نحوه آغاز خدمت به چه شکل است؟ 

با تقاضای گیرنده خدمت و دریافت نمونه (کیت) ارائه این خدمت آغاز می شود.