ارزیابی لوله های آزمایشگاهی ارسالی از اداره تجهیزات و ملزومات
 

 

 

شناسنامه خدمت سوالات متداول فرم پرسش اطلاعات تماس

  1. نامه از اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت ارزیابی لوله ارسال می گردد.
  2. مشخصات لوله و سایر مدارک مروطه با نامه ارسالی مطابقت داده می شود.
  3. لوله ها بر اساس نوع کاربری و طبق دستورالعمل های مربوطه ارزیابی می گردد
  4. لوله ها از نظر خال، حجم، مشخصات برچسب، میزان EDTA ،کمیت ژل و سایر افزودنی ها بررسی می گردد
  5. پس از بررسی نتایج به اداره ذیربط منعکس می گردد