بررسی های کیسه خون ارسالی از تولیدکنندگان و شرکتها
 

 

 

شناسنامه خدمت سوالات متداول فرم پرسش اطلاعات تماس

  1. بر اساس نوع نیاز سازمان انتقال خون مناقصات کیسه های خون برگزار ی گردد.
  2. شرایط فنی کیسه از نظر نوع استاندارد مربوطه و سایر مستندات بررسی می گردد.
  3. پس از کامل بودن مستندات لازم( GMP , CE ,ISO) نامه جهت ارسال نمونه کیسه تهیه می گردد.
  4. پس از دریافت کیسه ها از نظر کارردی مشخصات برچسب ارزیابی می گردد.
  5. پس از ارزیابی انجام شده نتایج به ادارات ذیریط ارسال می گردد.