صفحه اصلي > درباره ما > قوانین و مقررات > آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از كمكها و هداياي اعطايي  

 

آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از كمكها و هداياي اعطايي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان انتقال خون ايران، مصوب 5 دي 1369

شماره 119358/ت402 ه  ـ 22/10/1369

ماده 1- سازمان انتقال خون ايران در اين آئين نامه اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود.

ماده 2- كمك‌ها و هداياي نقدي اعطايي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان، موضوع بند (2) ماده (15) قانون اساسنامه سازمان انتقال خون ايران مصوب 1363 پس از وصول به حساب‌هاي خزانه داري كل واريز مي‌گردد.

ماده 3- خزانه داري كل موظف است بر اساس درخواست وجه ذيحساب سازمان، معادل وجوه موضوع ماده (2) اين آيين نامه را كه به حساب هاي خزانه داري كل واريز گرديده است به حسابي كه به همين منظور توسط ذيحسابي سازمان نزد بانكي كه حساب‌هاي سازمان در آن متمركز است افتتاح مي‌گردد، پرداخت نمايد.

تبصره 1 – برداشت از حساب بانكي موضوع اين ماده با دو امضاي مدير عامل سازمان يا مقام مجاز ازطرف وي وذيحساب سازمان، مجاز خواهد بود.

تبصره 2 – ذيحساب سازمان موظف است عملكرد حساب بانكي موضوع اين ماده را (كه دريافت و پرداخت وجوه موضوع اين آئين‌نامه صرفاً‌ از طريق آن انجام مي‌گيرد) به صورت جداگانه در دفاتر مالي سازمان ثبت و نگهداري نمايد تا در زمان انجام حسابرسي توسط ديوان محاسبات، قابل ارائه باشد.

ماده 4- وجوه موضوع اين آيين نامه منحصراً‌ براي مصارفي كه توسط اهدا كنندگان تعيين شده است قابل استفاده مي‌باشد در صورتي‌كه اهداكنندگان مورد مصرف وجوه اهدايي را تعيين نكرده باشند، اين مبالغ در زمينه هاي توليد فرآورده هاي مختلف خوني، تشويق و ترغيب داوطلبان اهداي خون و پلاسما و نيز آموزش و پژوهش در جهت ارتقاي سطح كيفي و كمي امر خونرساني، قابل استفاده مي‌باشد.

تبصره1 – استخدام دائم افراد از محل وجوه موضوع اين آيين نامه، مجاز نمي‌باشد.

تبصره 2 – مصرف وجوه موضوع اين آيين نامه از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولتي مستثني است و تابع قانون«‌نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند» مصوب 1364 و آئين نامه اجرايي آن مي‌باشد.

ماده 5 – مانده وجوه موضوع اين آيين نامه كه تا پايان هر سال به مصرف نرسيده است، در سال‌هاي بعد با رعايت مقررات اين آيين نامه قابل مصرف مي‌باشد.

ماده 6 – كمك‌ها و هداياي غير نقدي اعطايي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان، جزء اموال سازمان محسوب مي‌گردد و براي انجام وظايف سازمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روزنامه رسمي شماره 13369 مورخ 30/10/1369

دفترحقوقی سازمان انتقال خون ایران

 


[3960]