Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

ویژه ها

  • گزارش تصویری: افتتاح کارخانه تولید کیسه خون خاورمیانه در کرج، 24 اردیبهشت 97

  • گزارش تصویری: کارگاه منطقه ای ایمونوهماتولوژی، 15 و 16 اردیبهشت 97

  • گزارش تصویری: گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی در سازمان انتقال خون، 3 اردیبهشت 97

0